Hverdagsrehabilitering

Beskrivelse

Hverdagsrehabilitering er intensiv opptrening etter funksjonsfall. Treningen foregår i hjemmesituasjonen, og varer inntil 4 uker. Tilbudet baseres på et tverrfaglig samarbeid mellom sykepleie, fysioterapi og ergoterapi. Målgruppen er eldre over 75 år, men uten noen klart definert nedre aldersgrense.

Rehabiliteringen begynner med en helhetlig kartlegging av den enkeltes nåsituasjon. Gjennom veiledning, basert på brukers kunnskap, utformes målsettingen. Med utgangspunkt i hva som er viktig for brukeren stimuleres egenkraft og aktivitet. Hensikten med tilbudet er å kunne bo hjemme så lenge som mulig, med mest mulig livskvalitet. 

Kriterier/vilkår

Ved tildeling av tjenesten brukes følgende kriterier:

  • Midlertidig svikt i egenomsorg pga. oppstått sykdom eller skade
  • Mulighet til økt funksjonsnivå med hjemmet som treningsarena
  • Evne til å kunne planlegge og gjennomføre aktivitet sett i forhold til målsetting 
  • Forventning om vesentlig bedring i løpet av 4 uker.

Her finner du en informasjonsbrosjyre.

Pris

Tjenesten er gratis.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Hvordan få utført eller motta tjenesten:

Søknadsskjema:
Søknad om helse- og omsorgstjenester i Lillesand kommune.

Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til kommunetorget.

Søknaden sendes til:
Lillesand kommune, v/ Avdeling for tjenestekontor, Postboks 23, 4791 Lillesand

Vedlegg: 
Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Saksbehandling

Søknadene behandles fortløpende og skal være behandlet senest innen 3 uker.

Vi er pålagt funksjonsvurdering (IPLOS) ved behandling av all søknader.

Klagemulighet

Alle vedtak kan påklages. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes til Avdeling for tjenestekontor, som vurderer saken på ny. Dersom søker ikke får medhold oversendes saken til fylkesmannen for behandling.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du direkte til tjenesteyteren.

Publisert
26.06.2015
Sist endret
19.06.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker