Boligtilskudd til utbedring/tilpasning

Beskrivelse

Har du behov for en spesialtilpasset bolig, kan du søke kommunen om boligtilskudd for å dekke merkostnadene enten helt eller delvis. Tilskudd gis til mindre utbedringer av den boligen du har eller hvis du skal bygge eller kjøpe bolig. Har du fått støtte av Rikstrygdeverket til å anskaffe bil, kan tilskudd også gis til garasje. Det er også mulig å søke Husbanken om tilskudd til prosjektering og utredning i forkant.

Målgruppe

Målgruppe er blant annet·

  • funksjonshemmede
  • sosialt vanskeligstilte

Kriterier/vilkår

Det blir gjort en vurdering av dine spesielle behov for tilpasning og av husstandens samlede økonomi

Samarbeidspartnere

Husbanken

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknaden skal skrives på blankett HB 7.S.13. Blanketten får du fra kommunen eller fra lenken under.

For mer informasjon, kontakt NAV Lillesand på telefon: 37 41 97 90
eller på e-post: nav.lillesand@nav.no.

Vedlegg

  • Uttalelse om forventet inntektsutvikling over tid
  • Kopi av siste års ligningsutskrift
  • Oppgave over eventuell egenkapital (kontanter, bankinnskudd eller midler som kan frigjøres ved salg av bolig eller annet)
  • Sosialrapport, legeerklæring eller annen dokumentasjon på husstandens særlig vanskelige situasjon
     

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Kommunens klagenemnd er klageinstans. Klagen må sendes tre uker etter at du mottok vedtaket. Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette eventuelt med nye opplysninger.

Annet

Opprettet: 21.04.2009 21:31:08
Oppdatert: 20.04.2012 11:44:02
Eier:

Sektor for helse og kultur ved Hilde T. Enoksen.


Publisert
20.06.2010
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker