Boligtilskudd til etablering

Beskrivelse

Du kan søke om boligtilskudd til etablering hvis du har dårlig økonomi og trenger bistand til å skaffe deg en nøktern og egnet bolig. Tilskudd kan også gis hvis du trenger å utbedre boligen din. Ordningen er behovsprøvd. I spesielle tilfeller kan tilskuddet også brukes til refinansiering for å kunne beholde boligen, gjerne i kombinasjon med startlån.

Målgruppe

Målgruppe er blant annet·

  • Funksjonshemmede 
  • Flyktninger
  • Unge i etableringsfasen 
  • Sosialt vanskeligstilte 

Kriterier/vilkår

Boligen skal være nøktern, både når det gjelder størrelse og kostnader. Videre skal boligen være godt egnet for en eventuell funksjonshemning.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

For mer informasjon, kontakt NAV Lillesand på telefon: 37 41 97 90
eller på e-post: nav.lillesand@nav.no.

Vedlegg

  • Uttalelse om forventet inntektsutvikling over tid
  • Kopi av siste års ligningsutskrift
  • Oppgave over eventuell egenkapital (kontanter, bankinnskudd eller midler som kan frigjøres ved salg av bolig eller annet)
  • Sosialrapport, legeerklæring eller annen dokumentasjon på husstandens særlig vanskelige situasjon

Saksbehandling

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Kommunen innhenter de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Begrunn dette eventuelt med nye opplysninger. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.

Annet

Opprettet: 21.04.2009 20:51:45
Oppdatert: 20.04.2012 11:41:05
Eier:

Sektor for helse og kultur ved Hilde T. Enoksen.


Publisert
20.06.2010
Sist endret
31.03.2015

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker

Beslektede tjenester