Landfester, bøyer og moringer

Lillesand kommune mottar en god del henvendelser rundt utlegging av bøyer og moringer (Foto: Lillesand kommune) og igangsetter arbeid med etablering av retningslinjer.

Slike henvendelser kommer både fra de som ønsker å legge til rette for båtfeste, og fra publikum som oppdager at nye landfester er blitt etablert. Spørsmålet er det samme fra begge hold: Hvordan håndterer kommunen disse sakene?

Vanlige problemstillinger som oppstår er at publikum oppfatter enkelte landfester som privatiserende, og at båtplasser kan være fysiske hindre i forhold til bading og fisking. I tillegg er det stor variasjon i farge og størrelse på bøyene, samt hvor langt ut fra land de blir lagt.

Lillesand kommune ønsker å øke forutsigbarheten rundt behandlingen av disse tiltakene, og har igangsatt arbeid med etablering av retningslinjer for utlegging av bøyer og moringer og etablering av landfester. Det er særlig to lovverk som er relevante, nemlig havne- og farvannsloven og plan- og bygningsloven. I forhold til havne- og farvannsloven er det særlig hensynet til ferdsel til sjøs som vektlegges, mens plan- og bygningsloven også innebærer vurdering i forhold til friluftsliv, natur, landskap (estetikk) og kulturverninteresser. Kulturminneloven kan også være relevant.

Målet for kommunen er å etablere et sett med kjøreregler for hvordan slike saker skal håndteres og kanskje en norm som forsøker å standardisere formen på tiltakene. I tillegg er det viktig å få fram eventuelle områder som bør skjermes for slike tiltak. Til sist skal kommunen sikre god koordinering ved behandlingen etter ulike lovverk. Det tas sikte på å ha forslag til retningslinjer klare for politisk behandling før jul.

Slike retningslinjer vil ikke være juridisk bindende, og selv om det heller ikke legges opp til en bred prosess rundt arbeidet, er vi takknemlige for innspill. Disse rettes skriftlig til: postmottak@lillesand.kommune.no

Publisert
09.08.2012
Sist endret
15.04.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker