Foto: Anders Martinsen/ Knutepunkt Sørlandet
Foto: Anders Martinsen/ Knutepunkt Sørlandet

Informasjon vedrørende Kollers hus ved Bellevue

Rivningen av Kollers hus ved Bellevue har fått stor oppmerksomhet. Det er forståelig.

Man ser fort hvilke verdier som forsvinner. Det er både minner og et vanedannet synsbilde som setter i gang reaksjoner. Lillesand kommune har gitt tillatelse til rivning av dette huset. Det er gjort gjennom behandlingen av sentrumsplanen og senere søknad om rivning. Nåværende eier og Lillesand kommune har tatt en slik beslutning da vi anser at de samfunnsverdiene som går tapt vil bli erstattet av større samfunnsverdier. Når vi tillater rivning så gjør vi det etter en grundig prosess. Kommunen har egne fagfolk som vurderer kulturminner og forvalter disse etter gjeldende lovverk. Lillesand kommune støtter seg også på uttalelser fra Aust-Agder fylkeskommune som har et overordnet ansvar for kulturminner gjennom delegasjon fra Riksantikvaren. En uttalelse fra dette fagorganet veier svært tungt når det skal gjøres en vurdering i en slik saksbehandling. 

Det er slik at da veier man gjerne opp med funksjonen av det som skal erstatte tapet av kulturminnet. Ingen fagorgan, inkludert kommunens egen faglige vurdering satte huset i en kategori som spesielt verneverdig. Det var automatisk SEFRAK registrert og det betyr i realiteten at kulturminnet skal vurderes grundig og spesielt. Det har kommunen og fylkeskommunen gjort i planbehandling med tilhørende høringer og der fremkom det ikke at huset hadde spesiell arkitektonisk verneverdi.

I første omgang skal arealet brukes til riggplass for et av de største vann- og avløpssaneringsprosjekter gjort i Lillesand sentrum. Sandsbekken skal legges om og gamle vann- og avløpsrør erstattes. I samme prosjekt skal Statens Vegvesen bygge nye gang- og sykkelfelt langs Jernbanegata, som er hovedinnfartsåren til sentrum. Jernbanegata er fylkesvei og gjennom dette eiet av fylkeskommunen, og Statens Vegvesen har det faglige ansvaret for veien.

Videre så er det gjennom sentrumsplanen gitt hjemmel til å bygge leiligheter på denne parsellen mot at det bygges nesten et hundretalls parkeringsplasser hvor de fleste er til offentlig bruk. Ved å gjøre dette grepet så vil vi kunne erstatte mange parkeringsplasser som i dag er i sentrum. Havnetomta er et viktig område i sentrum hvor vi ikke trenger å parkere biler. Ved å bygge på Kollers eiendom så vil vi kunne utvikle Havnetomta til å bli det tusenårsstedet det er gjort vedtak om at det skal være.

I sentrumsplanen er Havnetomta avsatt til park, lek, torghandel, uterestauranter og fritidsaktiviteter. Havnetomta skal ikke bebygges med permanente bygninger. Det skal bli et utfoldelsessted for alle innbyggere i Lillesand. Realiseringen av nye leiligheter i sentrum underbygger den overordnede strategien som gjennomsyrer alt planverk og i særdeleshet sentrumsplanen som er laget for nettopp å få mer aktivitet i sentrum gjennom at innbyggerne bruker sentrum som sitt nærområde.

Så gjenstår det mye planarbeid og beslutninger samt at det gjenstår bevilgninger til å sette flere tiltak ut i livet, men det er en solid rød tråd i sentrumsplanen som vil gi et bedre og et mer funksjonelt sentrum for Lillesands befolkning.

Jan Henning Windegaard

Rådmann

Publisert
28.06.2017
Sist endret
12.07.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker