Høring vedrørende søknad fra Saint-Gobain om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

Saint-Gobain Ceramic Materials AS Avd. Lillesand har søkt Miljødirektoratet om tillatelsen etter forurensningsloven

Saint-Gobain produserer og videreforedler silisiumkarbid på Norheim industriområde i Lillesand kommune i Agder. Bedriften produserer silisiumkarbid fra kvarts og petrolkoks i ovnshallen og videreforedler silisiumkarbid i raffineringsanlegget.

Dagens tillatelse til Saint-Gobain ble gitt 26. januar 2007. Miljødirektoratet ser behov for å revidere tillatelsen da den er over ti år gammel og bedriften har utslipp av flere prioriterte stoffer som ikke er regulert med utslippsgrenser. I tillegg til søknad om revidert tillatelse har bedriften gjort en vurdering av om virksomheten drives etter prinsippet om bruk av beste tilgjengelige teknikker (BAT) som gir lavest mulig utslipp.

Saint-Gobain søker om en produksjonsmengder på 24 000 tonn silisiumkarbid crude per år i ovnshallen. I tillegg er det presisert at ønsket produksjonsramme i raffineriet er 25 000 tonn per år for FEED og 25 000 tonn per år for øvrige avdelinger.

Saint-Gobain er i gang med ombygging i ovnshuset for å samle prosessavgassen slik at denne skal renses. Det er planlagt en trinnvis gjennomføring av tiltak og at avgassen fra alle ovnene vil renses i 2025. Omsøkte nye utslippsgrenser er uten nytt renseanlegg i ovnshuset.

For utslipp til luft søker bedriften om en videreføring av dagens regulering av SO2-utslipp. Omsøkte utslippsgrenser for støv, krom, kobber og bly til luft er lavere enn dagens grense, mens grensen for kvikksølv ønskes videreført. Bedriften søker også om utslippsgrenser til luft for organiske forbindelser og flere tungmetaller som ikke er regulert i dagens tillatelse. Bedriften søker ikke om endringer av utslippsgrensen for PAH, men vil gjøre dette i løpet av 2019.

Saint-Gobain har utslipp av stoffer som lukter. Bedriften ønsker ikke fastsettelse av en grenseverdi for luktenheter i omgivelsene og viser til at de tiltak som pågår på bedriften vil endre luktbildet.

Bedriftens prosessvann ledes til kommunalt renseanlegg før utslipp til Lillesandsfjorden. Bedriften søker om nye utslippsgrenser for suspendert stoff for prosessvannet som er lavere enn dagens grense. Bedriften søker også om utslippsgrenser til vann for flere metaller og sulfat. Avrenning fra uteområder ledes til Moleva. Bedriften søker ikke om grenseverdier for dette utslippet, men jobber med renseløsninger.

Saint-Gobain søker om videreføring av dagens støygrenser.

Saksdokumenter og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på https://tema.miljodirektoratet.no/no/Horinger/Landbasert-industri/. Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Søknad fra bedriften er lagt ut til offentlig innsyn på kommunetorget i Lillesand kommune. Søknadens vedlegg er kun tilgjengelige på våre nettsider.

Frist for eventuelle uttalelser til søknaden er 31. mai 2019.

For evt. spørsmål kontakt naturforvalter Håvard Telstø, Birkenes kommune (tlf. 37281500), eller kommuneoverlege Priscilla Hilton, Lillesand kommune (tlf. 37261500).

Her finner du alle dokumenter i saken

Publisert
29.04.2019
Sist endret
17.09.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker