Kulturminne- og museumsplan høringsforslag

Bakgrunnen for at arbeidet med en kulturminneplan kom i gang er at Riksantikvaren senhøstes 2014 inviterte fylkeskommunene til samarbeid for å styrke kommunal kulturminneforvaltning.

Aust-Agder fylkeskommune fulgte opp dette initiativet ved å utlyse midler til utarbeiding av kommunale kulturminneplaner, og tilbød samtidig faglig bistand.

Arbeidet tok til høsten 2016. Først ble planen forankret i Lillesand kommunes planstrategi for 2016-19 hvor det ble bestemt å utarbeide en kulturminne- og museumsplan med statusen temaplan. Planprogram ble utarbeidet og vedtatt av bystyret i mai 2017. Ei prosjektgruppe ble etablert og det ble det søkt om midler fra Riksantikvaren.

Forslag til kulturminne- og museumsplan har et 12-årsperspektiv og munner ut i et 4-årig handlingsprogram. Tiltak som forutsetter kommunal finansiering ut over ordinære budsjettrammer må innlemmes i kommunens økonomiplan og budsjett.

Planen revideres hvert fjerde år.

Kulturminne- og museumsplan 2019-2030

Publisert
31.08.2018
Sist endret
25.06.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker