Tjenester

MERK: Fra 1.9.2015 har Lillesand og Birkenes kommuner inngått et samarbeid som innebærer at oppmåling, geodata, eiendomsskatt, naturforvaltning, jord og skog for begge kommuner, nå er lokalisert i kommunehuset på Birkeland, i Birkenes kommune.

Birkenes kommune er vertskap for samarbeidet og vil ivareta henvendelser, informasjon, veiledning og forvaltning. 

Har du behov for å kontakte en saksbehandler, ring Birkenes kommune 37281500, for å avtale tidspunkt. Nærmere informasjon om samarbeidet kommer på www.birkenes.kommune.no 

Informasjon og skjema ligger fortsatt på hjemmesiden til Lillesand kommune under Tjenester.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

A
Adopsjon
Adresseliste - offentlige instanser - plan
Adressetildeling
Arbeidsgiverkontroll og -veiledning
Arealoverføring
Arrangementer / utearrangementer i Lillesand kommune - bruk av offentlig rom
Askespredning
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning
Avløserordningene i jordbruket

B
Badeanlegg, bassengbad og badstu mv. - meldeplikt
Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass - redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid
Barnehageplass - søknad
Barnevernstjenesten (hjelpetiltak)
Barnevernstjenesten (melding til barnevernet)
Beskjæring av trær og busker mot offentlig vei
Besøkshjem / Å være besøkshjem
Bilstønad
Bingen øvingsrom - utleie
Bolig - oppføring av ny bolig
Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til utbedring/tilpasning
Bompenger - privat vei
Bostøtte
Brannvern og tilsyn
Brobyggergruppa
Brukermedvirkning i skolen
Brukerstyrt personlig assistanse
Bruksendring
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggesak - veileder for klager
Byggesak - skjemaer
Byggeskikkprisen - forslag til kandidater
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Båtplass kommunal

D
Dagsenter Smedmyra - Tildeling av plass
Dagtilbud - aktivitetstilbud
Dagtilbud - aktivitetstilbud for personer med demens/kognitiv svikt.
Den kulturelle skolesekken
Digital postkasse
Driftsbygning i landbruket
Drikkevannsprøver - private
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eiendomsskatt - retningslinjer
Eierseksjonering/reseksjonering
Energirådgivning - informasjon
Ergoterapi
Estetisk veileder for Lillesand sentrum
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Familiesenter
Familievernkontor
Farlig avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse
Film og video - konsesjon for framvisning
Forhåndskonferanser
Forliksråd
Forskuddsskatt - betaling og innkreving
Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift - betaling og innkreving
Forurenset grunn - bygging og graving
Fosterhjem / Å være fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fri rettshjelp
Frisklivssentralen
Fritidsbebyggelse - retningslinjer
Frivillighetsprisen for Lillesand kommune - retningslinjer
Frivilligsentral
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi
Førerkort - dispensasjon fra helsekrav

G
Gatemusikanter - dagstillatelser
Gebyrforskrift - Vann og avløp
Gebyrregulativ og betalingssatser
Godkjenning av offentlige dokumenter til bruk i utlandet
Gravearbeid i Lillesand kommunes veier
Gravferd
Gravide rusmiddelavhengige - bruk av tvang
Grensejustering
Grunnlån
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for voksne
Gårdskart

H
Habiliteringstjenester - søknad
Hagevanning - restriksjoner og gode råd
Havne- og farvannsloven - retningslinjer ved søknad om tiltak
Helikopterlandinger
Helse- og omsorgstjenestetilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente
Helsefremmende hjemmebesøk
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Hjemmehjelp
Hjemmekompostering av matavfall
Hjemmesykepleie
Hjemmeundervisning
Hogst på kommunale arealer - retningslinjer
Honnørkort
HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere (gratis)
Hverdagsrehabilitering
Hygienesertifikat for skip (tidligere «rottesertifikat») - informasjon

I
Idrettshaller og gymsaler - søknad treningstid
Ildsted – innmelding
Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Innbyggerinitiativ
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

K
Karakterer - klageadgang
Kjernegrupper (SLT)
Klage til Sivilombudsmannen
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bolig - oppsigelse
Kommunal bolig - søknad om leie
Kommunal bolig - vedlikehold og skader
Kommunal garanti for lån
Kommunal planlegging - medvirkning
Kommunalt lån (sosiallån)
Kommunelegen - smittevernlegen
Konfliktråd
Kopieringstjenester for publikum
Kreftkoordinator - informasjon
Krise og beredskap
Kriseinfo / kriseinformasjon
Krisesenter
Kulturmidler - søknad
Kulturminner - tillatelse til inngrep
Kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser
Kulturminnevern - tilskudd - istandsetting
Kulturprisen - forslag til kandidater
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kvalifiseringsprogram
Kystkultur - tilskudd

L
Ladestasjoner for elbiler
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Ledsagerbevis for personer med nedsatt funksjonsevne
Legemiddelhåndtering i skolen
Legevakt
Legging av sjøledning, kabler, moringer, brygger og undervann- sprengning
Legionellasmitte - forebyggende tiltak
Leirskoleopphold
Lekeareal og uteområder - retningslinjer
Leksehjelp i grunnskolen
Lokal forskrift for utslipp av avløpsvann i Lillesand kommune
Luftkvalitet og klageportal for lukt

M
Matavfallskvern - reglement
Matombringing
Matrikkel - retting
Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen
Mentorordning for nyutdannede lærere i skole og barnehage
Midlertidig botilbud
Midlertidig skoleskyss ved skade eller sykdom. Opplæringsloven § 7-3
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Miljøplan i jordbruket
Mindre byggetiltak på bebygd eiendom
Mobbing - mottiltak
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikk- og kulturskole - opptak

N
Nabosamtykke - ved redusert avstand til nabogrense
Nabovarsel - byggesak
Naturskader - erstatning
Nedgravde oljetanker
Norskkurs for minoritetsspråklige (utlendinger)
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd
Næringsutvikling – Nyetablering
Nærskoleprinsippet

O
Omsorgslønn
Omsorgsovertakelse av et barn
Oppfølgingsteam/OT-team (SLT)
Opplæring i grunnskole og videregående skole – innhold og antall timer
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap - søknad om fritak
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Oppmålingsforretning
Opptenning av ild utendørs/ bålbrenning
Ordensreglement i skolen
Ordensreglement i videregående skole

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Parkeringsvedtekter
Pasient- og brukerombudet
Permisjon fra grunnskoleopplæring
Personvern – dine rettigheter
Personvernerklæring for Lillesand kommune
Personvernombud
Plan - høringsuttalelse - veileder
Pleie i livets sluttfase
PP-tjenesten - informasjon og skjema
Praktisk bistand i egen bolig.
Produksjonstilskudd i jordbruket
Psykiske helsetjenester
Psykososialt kriseteam
Publisering av saksdokumenter på Internett

R
Radikalisering og voldelig ekstremisme - veileder og kontaktinfo ved bekymring
Radon
Reduksjon eller fritak for skatt
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Regionalt næringsfond for Birkenes, Iveland og Lillesand
Reguleringsplan - prosess for utarbeidelse
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Reklameskilt langs vei
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Renovasjon
Restskatt - betaling og innkreving
Returordninger for avfall
Rusmiddelavhengige - tiltak
Rørleggermelding
Rådgiving i skolen

S
Salgs- eller skjenkebevilling - godkjenning av styrer og/ eller stedfortreder
Salgsbevilling for alkohol
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Samvær med barn under offentlig omsorg
Selvbygger
Separasjon og skilsmisse
Serveringsbevilling
Serveringssteder – åpningstider
Skadedyrbekjempelse
Skader på barn og unge
Skatteattest
Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt anledning
Skjenkebevilling - veiledning og skjema
Skogfond
Skole - Elevpermisjon søknad
Skolefritidsordning / SFO
Skolehelsetjeneste
Skolehelsetjeneste i videregående skole
Skolemiljøet
Skolerute / skolens ferie og fridager
Skoleskyss
Skolestart
Skoletilhørighet
Skoletur med faglig innhold som en del av grunnskoleopplæringen/ Polenturer - retningslinjer
Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring/vurdering med karakter
Smedmyra fritidsklubb - søknad
Sosialtjenester for innsatte i fengsel
Spesialundervisning
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Startlån bolig
Støttekontakt
Svangerskapsavbrudd
Svangerskapsomsorg
Svømmehallens åpningstider
Sykehjem - opphold (korttid-, langtid og avlastning)

T
Tannhelsetjeneste
Tekniske hjelpemidler - utlån
Tidligpensjon for jordbrukere
Tilgjengelighetspris - forslag til kandidater
Tjeneste søknad og tildeling - generell informasjon
Torg- og gatesalgplasser - bruk av offentlige rom
Trafikkhavn - kontaktinformasjon
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Tros- og livssynssamfunn - tilskudd
Trygghetsalarm
Tuberkuloseundersøkelse

U
Ulykkesforsikring for elever
Ungdata
Ungdommens pris - forslag til kandidater
Ungdomskontrakt (SLT)
Ungdomsrådsmidler
Utdanningslegater (stipend)
Utepeis - frittliggende
Utleie av lokaler til kultur og idrett
Utleiereglement og utleiesatser eTeateret
Utleiereglement og utleiesatser aulaen Lillesand Ungdomsskole (LUS)
Utomhusanlegg - normal
Utslippstillatelse

V
VA - anlegg - krav
VA - anlegg - prosedyre for overtakelse
VA - anlegg - prosedyre for utbygging
VA - normen for Lillesand kommune
VA - Overvannsveileder for Lillesand kommune
VA - planer - prosedyre for godkjenning
VA - standard abonnementsvilkår
Vaksine
Vald - godkjenning
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vannledningsbrudd - prosedyre for reparasjon
Vannmåler - registrering
Vegnormaler for Lillesand kommune
Veivedlikehold
Vergemål
Veterinær - vaktordning
Videregående opplæring for voksne
Vigsler
Viltnemnda – Skade på vilt
Vold i nære relasjoner

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk sosialhjelp
Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Å
Åpningstider for butikker o.l.

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker