Tjuholla

Vedtatt detaljregulering - arkivsak 16/249

Lillesand bystyre har i møte 21.06.2017 sak BS-068/17 vedtatt detaljregulering for Tjuholla jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

Vedtatt plan omfatter 44/2 samt deler av andre bruksnumre og er regulert til bolig og kommunalteknisk anlegg med tilhørende infrastruktur. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til planavdelingen, Lillesand rådhus, tlf. 37261500.

 

Vedlegg:

20170505 begrenset høring undertegnet brev(870635).pdf

Behandling av tiltaksplan for Tjuholla(872092).pdf

Detalregulering Tjuholla i Lillesand - begrenset høring(872771).pdf

Høringsuttalelse til detaljreguleringsplan for Tjuholla boligområde(872843).PDF

Innsigelse kan trekkes på vilkår om kommunens videre oppfølging(862740).PDF

Planbeskrivelse revisjon C 090517(873280).pdf

Sjekkliste - Barn og unge(873408).pdf

Tjuholla detaljreguleringsplan - vedtak(880628)(1).pdf

Vedlegg 1 Plankart detaljert reguleringsplan for Tjuholla.pdf(871222).pdf

Vedlegg 2 Planbestemmelser for detaljert reguleringsplan for Tjuholla.pdf(871223).pdf

Vedlegg 3 Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljert reguleringsplan for Tjuholla.pdf(871224).pdf

Vedlegg 4 Tiltaksplan for svovelholdige berg- og bergmasser.pdf(871225).pdf

Vedlegg 5 Overordnet utomhusplan for BLK-områdene i Tjuholla boligområde.pdf(871226).pdf

Vedlegg 6-1 Fra Aust-Agder fylkeskommune.pdf(871227).pdf

Vedlegg 6-2 Fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.PDF(871228).PDF

Vedlegg 7 Rapport biologisk mangfold.pdf(871229).pdf

Vedlegg 9 Logg over endringer etter 1.gangs behandling.pdf(871231).pdf

vedlegg til begrenset offentlig ettersyn(870636).pdf

Publisert
04.07.2017
Sist endret
05.11.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker