Tjuholla

Vedtatt detaljregulering - arkivsak 16/249

Lillesand bystyre har i møte 21.06.2017 sak BS-068/17 vedtatt detaljregulering for Tjuholla jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

Vedtatt plan omfatter 44/2 samt deler av andre bruksnumre og er regulert til bolig og kommunalteknisk anlegg med tilhørende infrastruktur. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til planavdelingen, Lillesand rådhus, tlf. 37261500.

Frist for klage: 31.07.2017

Klagen sendes kommunen på e-post; postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand kommune, Enhet for plan, byggesak og oppmåling, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Vedlegg:

20170505 begrenset høring undertegnet brev(870635).pdf

Behandling av tiltaksplan for Tjuholla(872092).pdf

Detalregulering Tjuholla i Lillesand - begrenset høring(872771).pdf

Høringsuttalelse til detaljreguleringsplan for Tjuholla boligområde(872843).PDF

Innsigelse kan trekkes på vilkår om kommunens videre oppfølging(862740).PDF

Planbeskrivelse revisjon C 090517(873280).pdf

Sjekkliste - Barn og unge(873408).pdf

Tjuholla detaljreguleringsplan - vedtak(880628)(1).pdf

Vedlegg 1 Plankart detaljert reguleringsplan for Tjuholla.pdf(871222).pdf

Vedlegg 2 Planbestemmelser for detaljert reguleringsplan for Tjuholla.pdf(871223).pdf

Vedlegg 3 Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljert reguleringsplan for Tjuholla.pdf(871224).pdf

Vedlegg 4 Tiltaksplan for svovelholdige berg- og bergmasser.pdf(871225).pdf

Vedlegg 5 Overordnet utomhusplan for BLK-områdene i Tjuholla boligområde.pdf(871226).pdf

Vedlegg 6-1 Fra Aust-Agder fylkeskommune.pdf(871227).pdf

Vedlegg 6-2 Fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.PDF(871228).PDF

Vedlegg 7 Rapport biologisk mangfold.pdf(871229).pdf

Vedlegg 9 Logg over endringer etter 1.gangs behandling.pdf(871231).pdf

vedlegg til begrenset offentlig ettersyn(870636).pdf

Publisert
04.07.2017
Sist endret
18.12.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker