Sandsmyra 38-40

Lillesand bystyre har i møte 13.02.2019, sak BS-010/19 vedtatt detaljregulering for Sandsmya 38-40 jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

Detaljreguleringen omfatter GBR 33/340 og 553, og inneholder 12 boenheter.

Bystyrets vedtak etter § 12-12 om reguleringsplan kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI om klage og omgjøring.

Klagefrist er: 15.03.2019

Klagen sendes kommunen på e-post; postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand kommune, Enhet for teknisk forvaltning, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Eventuelle krav om innløsning og erstatning etter plan- og bygningslovens kap. 15, må settes frem skriftlig overfor kommunen innen 15.03.19.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommunens planavdeling, Lillesand rådhus, tlf. 37 26 15 00.

Planbeskrivelse
Plankart
Bestemmelser
Normalprofil
Veiprofil
Merknader fra offentlig ettersyn og kommentarer
Beregningav avrenning og fordrøyningsvolum
Vann og avløpsplan
Tiltaksplan
Sol skyggediagram
Snittoversikt
Snitt 1
Snitt 2
Sjekkliste barn og unge
ROS-analyse
Overvannshåndtering


Publisert
18.02.2019
Sist endret
25.06.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker