Lunteviksletta Oskards gård

Vedtatt detaljregulering – arkivsak 15/2797

Lillesand bystyre har i møte 08.02.2017 vedtatt Detaljregulering - utvidelse og endring av plan for Lunteviksletta Oskards gård BS-006/17, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

Reguleringsplanen endrer dagens situasjon slik at området som i dag er avsatt til barnehage kan bebygges med boliger, og blokkbebyggelse på BKS1 med tilhørende grøntareal endres til småhusbebyggelse.
Område som i dagens plan er avsatt parkering, P1, endres til boligbebyggelse, da det plasseres en 8-mannsbolig på stedet.
Deler av grøntområde avsettes til lek. For øvrig gjøres mindre endringer innenfor område allerede avsatt til boligformål.  


Klagefrist er: 10.03.2017

Klagen sendes kommunen på e-post; postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand kommune, Enhet for plan, byggesak og oppmåling, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Eventuelle krav om innløsning og erstatning etter plan- og bygningslovens kap. 15, må settes frem skriftlig overfor kommunen innen 23.03.2019.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Enhet for plan, byggesak og oppmåling, Lillesand rådhus, tlf. 37 26 15 00

 

Vedtaksbehandling

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Sulfidutredning

Arealtabell

Sol-skygge 1

Sol -skygge 2

Sjekkliste barn og unges interesser

ROS-analyse

Alle merknader samlet

Publisert
13.02.2017
Sist endret
18.09.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker