Lofthusveien 83 og 89

Vedtatt detaljregulering - arkivsak 16/1032

Lillesand bystyre har i møte 29.03.2017 vedtatt Detaljregulering av 
gnr 32 bnr 47 og del av bnr 41 - Lofthusveien 83 og 89 BS-029/17,
jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

Reguleringsplanen legger opp til boligutbyggingpå arealet. 

Klagefrist er: 28.04.2017.

Klagen sendes kommunen på e-post; postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand kommune, Enhet for plan og byggesak, Postboks 23,
4791 Lillesand.


Eventuelle krav om innløsning og erstatning etter plan- og bygningslovens kap. 15, må settesfrem skriftlig overfor kommunen innen 01.05.2020.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Enhet for plan og byggesak, Lillesand rådhus, tlf. 37 26 15 00.

Vedtaksbehandling

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

ROS-analyse

Støyrapport

Terrengsnitt

Barn og unge

Høringsinnspill

Tillegg

Publisert
05.04.2017
Sist endret
18.12.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: Torsdager kl. 9.00-14.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker