Lillesand sentrum

Områderegulering melding om vedtak - Arkivsak 14/725

Lillesand bystyre har i møte 16.112016, sak BS-149/16 vedtatt områderegulering for Lillesand sentrum jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

Bystyrets vedtak etter § 12-12 om reguleringsplan kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI om klage og omgjøring.

Klagefrist er: 14.12.16

Klagen sendes kommunen på e-post; postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand kommune, Enhet for plan, byggesak og oppmåling, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Planavdelingen, Lillesand rådhus, tlf. 37 26 15 00.

Eventuelle krav om innløsning og erstatning etter plan- og bygningslovens kap. 15, må settes frem skriftlig overfor kommunen innen 16.11.2019

Aktuelle dokumenter i saken:
1. Områdeplan for sentrum - vedtaksbehandling.pdf
2. Planbeskrivelse Sentrumsplan vedtatt.pdf
3. Plankart.pdf
4. Bestemmelser sist revidert 141016.pdf
5. Lillesand kommune formingsveileder.pdf
6. Kulturhistorisk stedsanalyse DIVE.pdf
Flomfarekart.pdf
Gatemiljø.pdf
Kart_Krav om felles plan.pdf
Konsekvensutredning med ROS-analyse.pdf
Merknadsbehandling 2. gangs offentlig ettersyn.pdf
Parkeringsanalyse.pdf
Temakart-barn og unge (L).pdf
Temakart-barn og unge.pdf
Temakart-datering av eksisterende bygg.pdf
Temakart-grønnstruktur.pdf
Temakart-vernesone.pdf

Publisert
28.11.2016
Sist endret
30.11.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker