Kirkemyr

Vedtatt plan for detaljregulering - Arkivsak: 14/3117

Lillesand bystyre har i møte 08.02.2017, sak BS-005/17, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, vedtatt detaljregulering for Kirkemyr, datert 11.5.2015 sist revidert 19.09.2016 med tilhørende bestemmelser datert 11.05.2015 sist revidert 19.09.2016 og planbeskrivelse, sist revidert 19.09.2016.

Planområdet omfatter følgende eiendommer: Gnr./Bnr: 43/17, 43/31, 43/75, 43/14 og 43/44

Området er regulert til boligformål med tilhørende infrastruktur

Bystyrets vedtak etter § 12-12 om reguleringsplan kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI om klage og omgjøring.
Klagefrist er: 10.03.2017

Klagen sendes kommunen på e-post; postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand kommune, Enhet for plan, byggesak og oppmåling, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Eventuelle krav om innløsning og erstatning etter plan- og bygningslovens kap. 15, må settes frem skriftlig overfor kommunen innen 08.02.2020.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til planavdelingen, Lillesand rådhus, tlf. 37 26 15 00.

Vedtak

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

Bekreftelse på frafall av innsigelse

Sulfidutredning

Høringsuttalelse

Oversendelsesnotat skolevei

Vurdering av Svåbekk som skolevei

Publisert
14.02.2017
Sist endret
18.09.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker