Kirkekilen småbåthavn

Melding om vedtak

Lillesand bystyre har i møte 07.11.16, sak BS-076/16, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, vedtatt detaljregulering for Kjerkekilen småbåthavn med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse.
  
Planområdet omfatter del av GBR 96/2 og delvis i sjø (Kjerkekilen)
 
Området er regulert til småbåthavn med tilhørende parkering og annen infrastruktur
 
Bystyrets vedtak etter § 12-12 om reguleringsplan kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI om klage og omgjøring. Klagefrist er: 15.12.16
 
Klagen sendes kommunen på e-post; postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand kommune, Enhet for plan, byggesak og oppmåling, Postboks 23, 4791 Lillesand.
 
Eventuelle krav om innløsning og erstatning etter plan- og bygningslovens kap. 15, må settes frem skriftlig overfor kommunen innen 16.11.2019.
 
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommunetorget, Lillesand rådhus, tlf. 37 26 15 00.

Aktuelle dokumenter i saken:
Kirkekilen småbåthavn - detaljregulering - vedtaksbehandling.pdf
Kirkekilen Plankart.pdf
7 Sjekkliste barn og unges interesser.pdf
Planbeskrivelse.pdf.docx.pdf
Planbestemmelser.pdf
ROS-analyse.docx.pdf

Publisert
23.11.2016
Sist endret
30.11.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker