Gamle Møglestu Gård

Vedtak av plan for detaljregulering – Arkivsak: 13/3668

Lillesand bystyre har i møte 08.02.2017, sak BS-003/17, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, vedtatt detaljregulering for Gamle Møglestu Gård.

Planområdet omfatter eiendommen gamle Møglestu Gård GBR 32/1.

Området er regulert til konsentrert bolig med tilhørende infrastruktur, samt vern om kulturverdier og jordbruksarealer.

Bystyrets vedtak etter § 12-12 om reguleringsplan kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI om klage og omgjøring.
Klagefrist er: 10.03.2017.

Klagen sendes kommunen på e-post; postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand kommune, Enhet for plan, byggesak og oppmåling, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Eventuelle krav om innløsning og erstatning etter plan- og bygningslovens kap. 15, må settes frem skriftlig overfor kommunen innen 08.02.2020

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til planavdelingen, Lillesand rådhus, tlf. 37 26 15 00.

Vedtak

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

Illustrasjon av situasjon

Konsekvensutredning kulturminner og kulturmiljø Møglestu

Situasjonsplan

Snitt

Publisert
15.02.2017
Sist endret
18.09.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker