Dovreveien 1-3

Kunngjøring av vedtak - detaljregulering

Lillesand bystyre har i møte 28.06.2017, sak BS-081/17 vedtatt detaljregulering for Dovreveien 1-3  jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

Vedtatt plan omfatter i hovedsak GBR 33/42 og 33/319 og er regulert til konsentrert boligformål  med tilhørende infrastruktur. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til planavdelingen, Lillesand rådhus, tlf. 37 26 15 00.

Bystyrets vedtak etter § 12-12 om reguleringsplan kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI om klage og omgjøring.

Klagefrist er: 31.07.2017

Klagen sendes kommunen på e-post; postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand kommune, Enhet for plan, byggesak og oppmåling, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Eventuelle krav om innløsning og erstatning etter plan- og bygningslovens kap. 15, må settes frem skriftlig overfor kommunen innen 23.03.2019

Vedlegg (i alfabetisk rekkefølge):

Byggelinje illustrasjon(879360)(2).pdf

Detaljregulering Dovreveien 1-3 - Ny behandling - vedtak av planforslag(882195)(1).pdf

Detaljregulering Dovreveien 1-3 - vedtaksbehandling(850750)(2).pdf

Forslag planbeskrivelse - 28.04.2016.pdf(798254)(845197).pdf

Forslag til delopparbeidelse nærlekeplass - 20.10.16(841726).pdf

Forslag til overtakelseskart-tekniske anlegg - 20.10.16(841727).pdf

Forslag til reguleringsbestemmelser datert 28 04 2016 - revidert 05 12 16(841728).pdf

Forslag til reguleringsplankart - 28 04 16 - revidert 23 11 16(842374).pdf

Kommentar til merknader til det offentlige ettersynet - 22.11.16(841732).pdf

Notat fra arkitekt med illustrasjoner - snitt og skyggediagrammer - november 2016(841733).pdf

Vedlegg 1_illustrasjonsplan - 28.04.16 - revidert 23.11.16(841734).pdf

Vedlegg 4_notat overvannshåndtering - revidert 10.11.16(841735).pdf

Vedlegg 5_sulfidprøver.pdf(798252)(845198).pdf

Publisert
04.07.2017
Sist endret
05.11.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker