Sandsmyra 38-40

Melding om vedtak detaljregulering – arkivsak 16/2102

Lillesand bystyre har i møte 15.11.2017, sak BS-120/17 vedtatt detaljregulering for Sandsmyra 38-40 jf. plan- og bygningsloven § 12-12.

Vedtatt plan omfatter GBR 33/340 og 553 og er regulert til boligformål med tilhørende infrastruktur. 

Bystyrets vedtak etter § 12-12 om reguleringsplan kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI om klage og omgjøring. 

Klagefrist er: 15.12.2017

Klagen sendes kommunen på e-post; postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand kommune, Enhet for plan, byggesak og oppmåling, Postboks 23, 4791 Lillesand. Mrk. 16/2102

Eventuelle krav om innløsning og erstatning etter plan- og bygningslovens kap. 15, må settes frem skriftlig overfor kommunen innen 23.03.2019

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til planavdelingen i Lillesand rådhus, tlf. 37 26 15 00.

Detaljplan
Bestemmelser
Detaljregulering Sandsmyra - revidert planbeskrivelse
Sandsmyra, ilustrasjoner til detaljplan
Sjekkliste barn og unges interesser
Situasjonsplan med kotehøyder bygg
Geometri vei
Snitt vei_parkering

Publisert
20.11.2017
Sist endret
05.11.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker