Skuggevik

Varsel oppstart av detaljregulering - g.nr. 18/21, 25 m.fl.

Innledning
I henhold til §§ 12-8 og 12-3 i Pbl varsles med dette at det blir satt i gang arbeid med privat detaljregulering for deler av Skuggevik i Lillesand kommune. Planområdet er avgrenset i samsvar med vedlagte kart med påført plangrense. Forslagsstiller er grunneier Skuggevig Gård AS v/Arne Thomassen.

Planområdet og avgrensning
Plangrensen er satt i samarbeid med kommunens planetat. Det er søkt arrondert plangrense til å omfatte areal som tidligere ikke er regulert, og at plangrensen legger seg sømløst inntil andre nærliggende vedtatte planer. Plangrensen kan bli endret i løpet av prosessen.

Formålet med prosjektet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av boligtomter på gnr/bnr 18/21+25 i henhold til overordna plan.

Arealbruk, forholdet til overordnet plan
Forslagsstiller vil ta utgangspunkt i nylig vedtatt kommuneplan og forslaget vil i all hovedsak forholde seg lojalt til overordnet planverk. Det er utarbeidet et enkelt Konseptkart over planområdet. Ideen er å tilrettelegge for boliger som fortetting mellom eksisterende innenfor 18/21+25, samt utvikle nye boliger vest i planområdet, også langs Vestre kystvei (gamle E18). Et dyrket jorde sentralt i planområdet er tiltenkt som LNF-område, i hovedsak som aktivt landbruksområde.

Infrastruktur
Veiadkomst: Området har tilknytning til fylkesveg nr. F233. Denne veien og avkjøringen fra Vestre kystvei forutsettes opprettholdt. Ny områdeplan vest for Skuggevik legger opp til rund-kjøring for tilknytning til Sangreid-åsen og evt. Skalleodden. Forslagsstiller er i drøftinger om eventuelt bruk av også den som deladkomst til den vestre delen av planområdet. Dette blir avklart i planprosessen.

Strøm: Det går en høyspent kraftlinje gjennom planområdet. Denne forutsettes regulert bort og sikret gjennom jordkabling.

VA: Offentlig VA krysser planområdet og sørger for tilfredsstillende VA-dekning for det regulerte og utbygde området. Korridor for VA blir avsatt i planen.

Spesielle utfordringer
Planprosjektet vil berøre sentrale og viktige temaer. I den grad slike ikke er nok belyst i overordnet plan må detaljplanen avklare dette. Foreløpig vil en vurdere følgende tema som relevante å underlegge analyse: samferdsel, støy, landskapspåvirkning (også fra sjøsiden), byggeskikk, biologisk mangfold, miljø/grønnstruktur m.m. Vanlige tema innen ROS-analyse blir utredet. Varslingsfasen vil kunne avdekke behov for flere analyser.

Det legges opp til at deler av ny bebyggelse detaljeres ut i plankart og bestemmelser for å tilfredsstille kravet i ny TEK for så vidt gjeld nabovarsling i påfølgende byggesak.

Krav om KU
Det er utarbeidd et notat om behovet for KU etter forskrifta for konsekvensutredning. Forslagsstiller konkluderer med at tiltaket ikke utløser krav om KU. Vurderingen er forelagt kommunens planavdeling, som slutter seg til denne vurdering. Vurderingen vedlegges denne varselmelding.

Annet
Plankonferanse med kommunens planavdeling er avholdt og referat fra denne oppstarts-konferanse vedlegges. Samtidig varsles det oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Denne avtalen skal regulere forholdet mellom kommunen og utbygger om utbygging av felles infrastruktur.

Innspill skal sendes per e-post til: hallvard@plankontoret.no med kopi til ola.skei.bekken@lillesand.kommune.no innen 15. april 2016. Innspill kan alternativt sendes Plankontoret Hallvard Homme AS, 4747 Valle, med kopi til Lillesand kommune, Postboks 23, 4791 Lillesand. Nærmere informasjon kan man få på tlf. 959 37000 (Hallvard).

Vedlegg:

Varsling om oppstart av detaljregulering

Publisert
24.02.2016
Sist endret
05.07.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker