Utvidelse av planens begrensning - detaljregulering for Batteriheia 1A og 1B i Lillesand kommune

Vi viser til melding om oppstart av planarbeid datert 14. juni 2017. Vi vil med dette informere om at planens begrensning utvides som vist i vedlagt kartskisse.

Hensikten med utvidelsene er i all hovedsak for å legge til rette for utbedring av adkomstvei samt midlertidig anleggsvirksomhet under byggeperioden.
I tillegg er fem eiendommer sørøst i planområdet inntatt i planavgrensningen for å rette opp en mindre feil i byggegrenser i gjeldende reguleringsplan.

Innspill til planarbeidet
Merknader, innspill og opplysninger som kan ha betydning eller være av interesse for planarbeidet bes sendes skriftlig til Planfolket AS, Vestre Strandgate 22 a, 4611 Kristiansand eller til epost: innspill@planfolket.no innen 23. januar 2018.

Innspill til planarbeidet med plankonsulents kommentarer vil følge saken når den sendes over til kommunen. Som en del av planprosessen vil kommunen vurdere og kommentere innspillene før planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Normalt vil det ikke gis skriftlig svar på innspillene utover dette.
Planprosessen åpner for at berørte parter neste gang vil kunne uttale seg om planarbeidet når planforslaget legges ut til høring.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Planfolket AS v/Endre Fennefoss Balchen på telefon 466 29 844 eller epost endre@planfolket.no.

Vedlegg:
1. Adresseliste
2. Planens begrensning - utvidet

Publisert
20.12.2017
Sist endret
20.12.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker