Kvanneid 15

Varsling om oppstart av detaljregulering, utbyggingsavtale og konsekvensutredning

Varsel om igangsatt planarbeid, forhandling om utbyggingsavtale samt høring av forslag til planprogram for konsekvensutredning

Kunngjøring om igangsetting av reguleringsarbeid
I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 meldes det oppstart av detaljregulering for gnr. 96 bnr. 22 m.fl. i Lillesand kommune. Planområdet er avgrenset som vist i vedlagt kartutsnitt. I kommuneplan for Lillesand kommune 2015 – 2027 er området avsatt til LNFR-område og boligformål.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av 10 - 18 boenheter . Boligene vil bli etablert som eneboliger og tomannsboliger med tilhørende lekeplass, parkering, teknisk infrastruktur, uteoppholdsareal m.m.

Høring av planprogram
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven av 19.12.2014 legges forslag til planprogram på høring. Planprogrammet er første fase i arbeidet med konsekvensutredning, og programmet foreslår hvilke temaer som skal utredes i forbindelse med reguleringsarbeidet, og hvordan dette skal gjennomføres. Planen faller inn under §2 bokstav d i Forskrift om konsekvensutredning: ”Planer som alltid skal behandles etter forskriften: områdereguleringer, og detaljreguleringer på mer enn 15 dekar, som omfatter nye områder til utbyggingsformål”.

Forhandling om utbyggingsavtale
I henhold til Plan- og bygningslovens kapittel 17 varsles det samtidig om at det settes i gang forhandlinger om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger/grunneier og kommunen) og regulerer forhold omkring adkomst og vann og avløp til planområdet.

Innspill til planarbeidet
Naboer, gjenboere og berørte inviteres med dette til å komme med bemerkninger til reguleringsarbeidet og med kommentarer til planprogrammet.

Planprogrammet kan fås ved henvendelse til Trollvegg Arkitektstudio AS, som er konsulent for planarbeidet. Planprogrammet og annonsen er også tilgjengelig på www.trollvegg.no .

Planarbeidet utføres av Trollvegg Arkitektstudio AS på vegne av Securecore AS.

Spørsmål til arbeidet og skriftlige merknader rettes til:

Trollvegg Arkitektstudio AS v/ Victoria Nordtveit, Kongsgård Allé 59, 4632 Kristiansand eller victoria@trollvegg.no  innen 17. oktober 2016

Aktuelle dokumenter:
Planens avgrensning
Planprogram - Detaljregulering Kvanneid 15.pdf


Publisert
02.09.2016
Sist endret
20.12.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker