Fritidsbebyggelse F01 Randvig.

Varsel om igangsetting av detaljregulering for Fritidsbebyggelse F01 Randvig.

Det varsles herved at WSP Norge AS setter i gang arbeid med privat reguleringsplan for fritidsbebyggelse F01 Randvig (jf. plan- og bygningsloven § 30 og § 27-1, nr. 1 annet ledd).

Avgrensing av planområdet:
Forslag til planavgrensning er vist på vedlagte kartutsnitt og omfatter deler av eiendommen gnr 74. bnr.1 Lillesand kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.

Overordnet planstatus:
I kommuneplanen er området avsatt til fritidsbebyggelse.

Formål:
Formålet med reguleringen er å legge til rette for bygging av fire fritidsboliger. 

Forslagsstiller og planlegger:
Forslagsstiller er Oluf M. Geheb og planleggingsarbeidet skal utføres av WSP Norge AS v/ Geir Ove Tørnkvist

Innspill, samråd og medvirkning:
Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til:

WSP Norge AS v/ Geir Ove Tørnkvist
Vestre Strandgate 27-29
4611 Kristiansand

E-post: geir.ove.tornkvist@wspgroup.no

Tlf 947 93 100

Frist: Innen 27/11-2017.  

(Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Dette vil bli ivaretatt samlet av konsulenten og brev med innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg ved 1. gangs behandling av planen. Utfallet av 1. gangs behandling vil bli gjort kjent ved offentlig ettersyn/ høring av planen. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette.)

Aktuelle dokumenter:
Oppstart av regulering - brev
Sjekkliste for regulerings og bebyggelsesplan
Sjekkliste barn og unges interesser

Publisert
30.10.2017
Sist endret
20.12.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker