Del av Brønningsmyr

Varsel om igangsetting av planarbeid – detaljregulering med konsekvensutredning

Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering i henhold til plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-8.
Det meldes samtidig om oppstart av konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-1. Området skal detaljreguleres jf. pbl. § 12-3. Det kunngjøres også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale iht. pbl. § 17-4.

Formålet med planleggingen

Hovedformålet er å tilrettelegge for en fremtidig utvidelse av eksisterende vegserviceanlegg. Det stilles stadig økende krav til driften av denne type anlegg.
Aktuelle fasiliteter vil være; flere truckpumper, flere oppstillingsplasser for truck, vaskeanlegg/verksted for truck, bobilparkering m.m. Utvidelse av området planlegges med utvidet bruk av dagens adkomstforhold.

Planområdet

Planområdet er begrenset som vist på vedlagte kart. Planområdet omfatter deler av flere gnr/bnr; 13/61, 13/58, 13/60, 13/56, 600/180.
I kommuneplanens arealdel er planlagt område vist som offentlig eller privat tjenesteyting. Mindre deler av området langs E-18 ligger i LNF-område.

Deler av planområdet omfattes av reguleringsplan for:

• Kjerlingland (planID 2007156), vedtatt den 14.10.2009 med etterfølgende mindre endring I vedtatt den 01.12.2014. Aktuelt areal er regulert til kombinert formål for herberge/bevertning/bensinstasjon, friluftsområde, vanntårn samt buffersone langs E18.

• Ny E18 Grimstad – Kristiansand. Kjerlingland – Vest-Agder grense fra 2003. Aktuelt areal er regulert til buffersone langs E18.

Planforslaget omfattes av forskriftens § 8 og kommer inn under tiltak nevnt i vedlegg II, pkt 11, bokstav j og k. Tiltaket vurderes, iht forskriftens § 10, til å kunne få vesentlige virkninger for miljøet i forbindelse med nedsprengning og massedisponering av potensielt sulfidholdig fjell. Konsekvensutredningen krever ikke planprogram eller melding jf § 8.

Forslagsstiller

Forslagsstiller er Grandal Trevare AS. Stærk & Co. a.s. er ansvarlig for planleggingen.

Merknader til oppstartsmeldingen

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 27.12.2017 til Stærk & Co. a.s., Havnegaten 1, 4836 Arendal. Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Stærk & Co. a.s., v/ Geir Jonny Ringvoll tlf. 37 00 57 59, e-post: gjr@staerk.no.

Kunngjøringen kan også sees på www.staerk.no

Videre saksgang

Etter at meldingsfristen er ute vil merknader og innspill bli gjennomgått. Planforslaget vil så bli utarbeidet og oversendt kommunen for saksbehandling.
Etter første gangs behandling i kommunen blir reguleringsplanen lagt ut til offentlig ettersyn og det gis anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.

Kunngjøringskart
Kunngjøringsbrev

Publisert
22.11.2017
Sist endret
20.12.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker