Næpetrøveien

Sak 16/2782 - Melding om offentlig ettersyn

Planutvalget, kommunens faste utvalg for plansaker, har i møte 02.05.2017, sak nr. 041/17 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Del av Næpetrøveien, sist revidert 23.01.2017, med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse, ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10.

I saken vedtok planutvalget følgende tilleggspunkt i tråd med administrasjonens anbefaling:

 

"Før planen legges ut til offentlig ettersyn må plankartet endres i form av at det legges inn hensynssone landskap fra kote 18 og oppover, og det må legges inn bestemmelser til nevnte hensynssone som sier at det er byggeforbud innenfor denne."

 

Vedtatte endringer er nå innarbeida i planforslaget , sist revidert 15.05.2017, som nå legges ut til offentlig ettersyn.

Planområdet omfatter deler av Næpetrøveien. Planforslaget åpner for bygging av en tomannsbolig samt for utvidelser på eksisterende boligeiendommer. 

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i Lillesand rådhus og på Lillesand kommunes nettside; www.lillesand.kommune.no  under Kunngjøringer og høringer.

Frist for eventuelle merknader: 06.07.2017.

Merknadene sendes kommunen på e-post: postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand kommune, Enhet for plan, byggesak og oppmåling, Postboks 23, 4791 Lillesand, merket med planens navn.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til planavdelingen, Lillesand rådhus, tlf. 37 26 15 00.


Veiledning til deg som ønsker å gi en høringsuttalelse
:

1. Skriv kort og rett fram.
2. Skriv forslag til konkrete endringer.
3. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser.
4. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget.
5. Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning.

 

Videre saksbehandling: 

Etter høringsfristen vil samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige instanser bli lagt frem for Planutvalget som vurderer disse og foreslår eventuelle justeringer og endringer. Det blir ikke gitt skriftlig svar på høringsuttalelsen utover dette. Når Planutvalget har vurdert uttalelsene og merknadene, legges planforslaget frem for Bystyret som treffer et vedtak hvor bruken av arealene blir juridisk bindende. Etter at Bystyret har ferdigbehandlet planen vil berørte parter få orientering om vedtaket med opplysning om klageadgang.


Plankart

Saksfremlegg og protokoll

Bestemmelser 

ROS-analyse

Planbeskrivelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert
19.05.2017
Sist endret
14.11.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker