Kvanneslandet

Detaljregulering melding om offentlig ettersyn - Arkivsak: 15/2528

Planutvalget har i møte 30.01.2018, sak nr. PUV-005/18 vedtatt på å legge Detaljregulering for Kvanneslandet ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10.
Planforslaget, med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse er også tilgjengelig i Lillesand rådhus.

Planforslaget omfatter hovedsakelig GBR 95/3 og 95/2 hvor det reguleres for fritidsbolig, et par eksisterende boliger og tilhørende infrastruktur.
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til planavdelingen,Lillesand rådhus, tlf: 37 26 15 00.

Eventuell merknader sendes til postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand kommune, Enhet for teknisk forvaltning, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Frist for innkommende merknader: 22.03.2018


Veiledning til deg som ønsker å gi en høringsuttalelse:

1. Skriv kort og rett fram.

2. Skriv forslag til konkrete endringer.

3. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser.

4. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget.

5. Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning.


Videre saksbehandling:

Etter høringsfristen vil samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige instanser bli lagt frem for Planutvalget som vurderer disse og foreslår eventuelle justeringer og endringer. Det blir ikke gitt skriftlig svar på høringsuttalelsen utover dette.
Når Planutvalget har vurdert uttalelsene og merknadene legges planforslaget frem for Bystyret som treffer et vedtak hvor bruken av arealene blir juridisk bindende. Etter at Bystyret har ferdigbehandlet planen vil berørte parter få orientering om vedtaket med opplysning om klageadgang.

Detaljregulering Kvanneslandet - fritidsbebyggelse - offentlig ettersyn
Planbeskrivelse
Plankart
Reguleringsbestemmelser
Illustrasjonsplan
Konsekvensutredning
Biologisk mangfold
Trafikkutredning
ROS-analyse
Sjekkliste barn og unge
Arkeologisk registrering
Formingsveileder
Pumpestasjonsoversikt- alt.1
Pumpestasjonsoversikt- alt.2

Publisert
02.02.2018
Sist endret
14.11.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker