Gamle Møglestu Gård

Detaljregulering til offentlig ettersyn - arkivsak 13/3668

Planutvalget, kommunens faste utvalg for plansaker, har i møte 05.09.2016, sak nr. 057/16 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Gamle Møglestu gård med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse, ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10.

Planområdet omfatter Gamle Møglestu gård  og skal benyttes til bolig, tjenesteyting, park, landbruk mv.

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i Lillesand rådhus og på Lillesand kommunes nettside.

Frist for eventuelle merknader: 24.10.2016

Merknadene sendes kommunen på e-post: postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand kommune, Enhet for plan, byggesak og oppmåling, Postboks 23, 4791 Lillesand, merket med planens navn eller arkivsaksnummer 13/3668

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommunetorget, Lillesand rådhus, tlf. 37261500.

Veiledning til deg som ønsker å gi en høringsuttalelse:
1. Skriv kort og rett fram.
2. Skriv forslag til konkrete endringer.
3. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser.
4. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget.
5. Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning.

Videre saksbehandling:
Etter høringsfristen vil samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige instanser bli lagt frem for Planutvalget som vurderer disse og foreslår eventuelle justeringer og endringer. Det blir ikke gitt skriftlig svar på høringsuttalelsen utover dette. Når Planutvalget har vurdert uttalelsene og merknadene legges planforslaget frem for Bystyret som treffer et vedtak hvor bruken av arealene blir juridisk bindende. Etter at Bystyret har ferdigbehandlet planen vil berørte parter få orientering om vedtaket med opplysning om klageadgang.

Aktuelle dokumenter:

Annonse - Offentlig ettersyn.pdf

Detaljregulering av Gamle Møglestu Gård - offentlig ettersyn.pdf

Forslag reguleringsplan_illustrasjon - datert 16.06.16.pdf

Forslag reguleringsplan_kart - datert 15.12.14 - revidert 16.06.16.pdf

Forslag til reguleringsbestemmelser - datert 16.06.16.pdf

Gamle Møglestu Gård - Detaljregulering - Offentlig ettersyn 2 gang.pdf

Innsigelse.pdf

Konsekvensutredning kulturminner og kulturmiljø Møglestu_150107 (L)(708204).pdf

Planbeskrivelse rev 01.07.2016.pdf

Vedlegg 2. FM sin sjekkliste for reg planer.Miljoverninteresser.pdf (L)(705014).pdf

Vedlegg 4. Sjekkliste for oppfølging av barn og unges interesser.pdf (L)(705012).pdf

Vedlegg 5. Sjekkliste ROS.pdf (L)(705011).pdf

Vedlegg 12. Vernevedtak.Møglestu.pdf (L)(705004).pdf

Publisert
08.09.2016
Sist endret
18.09.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker