Fossbekk brygge IV

Sak 15/510 - melding om offentlig ettersyn

Planutvalget, kommunens faste utvalg for plansaker, vedtok i møte 27.11.2017, sak nr. 118/17 følgende:

"Detaljreguleringsplanen for Fossbekk brygge IV revideres før den legges ut til offentlig ettersyn slik at den ivaretar hensyn til eksisterende bomiljø samt balansert eksponering mot sjø.

Planutvalget gir rådmannen myndighet til å legge planen ut til offentlig ettersyn når nedenstående punkter er hensyntatt i revidert planforslag.

En revidert utgave av planen skal gjenspeile følgende:

- Basert på at det bygges bolig- og ikke næringsarealer tillates maksimal       BRA på 8300m2.
- Bebyggelsen skal ha avtrapning av øverste etasje. Bebyggelsens 5. etasje       kan bebygges med inntil 75 % av underliggende BYA.
- Byggehøyde skal ikke overstige 19,5 meter for noe av bygningsmassen.
- Det skal ikke etableres takterrasse på det innerste av de nye byggene som     er nærmest eksisterende bebyggelse.
- Lekeplasser må oppfylle krav til størrelse, herunder bredde.
- Omregulering fra næring til bolig er akseptabelt."

Planforslaget er nå revidert i tråd med planutvalgets vedtak, og forslag til detaljregulering for Fossbekk brygge IV, sist revidert 05.12.2017, med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse, legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10. 

Merk at vedtakspunkt som omtaler maksimal byggehøyde ikke spesifiserer om dette skal omfatte tekniske installasjoner. Planforslaget som legges til offentlig ettersyn tillater derfor fremdeles tekniske installasjoner inntil 4,0 m over maksimal byggehøyde.

Planområdet omfatter sjønære arealer på Fossbekk og skal benyttes til boligformål.

Frist for eventuelle merknader: 09.02.2018.

Merknadene sendes kommunen på e-post: postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand kommune, Enhet for teknisk forvaltning, Postboks 23, 4791 Lillesand, merket med planens navn.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til planavdelinga, Lillesand rådhus, tlf. 37 26 15 00.

 

Veiledning til deg som ønsker å gi en høringsuttalelse:
1. Skriv kort og rett fram.
2. Skriv forslag til konkrete endringer.
3. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser.
4. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget.
5. Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning.

Videre saksbehandling:

Etter høringsfristen vil samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige instanser bli lagt frem for Planutvalget som vurderer disse og foreslår eventuelle justeringer og endringer. Det blir ikke gitt skriftlig svar på høringsuttalelsen utover dette. Når Planutvalget har vurdert uttalelsene og merknadene legges planforslaget frem for Bystyret som treffer et vedtak hvor bruken av arealene blir juridisk bindende. Etter at Bystyret har ferdigbehandlet planen vil berørte parter få orientering om vedtaket med opplysning om klageadgang.

Saksfremlegg og protokoll
Planbeskrivelse
Plankart
Reguleringsbestemmelser
ROS-analyse
Illustrasjon landskapsplan
Sol-skygge-lek
Sjekkliste barn og unges interesser
Støyrapport
Støykart
VA-plan
Oversikt grøntarealer
Referat fra møte med Sibelco
Parkering - bilde nr1 fra naboer 
Parkering - bilde nr. 2 fra naboer
Illustrasjon-fasader
Perspektiv 1
Perspektiv 2
Perspektiv 3
Perspektiv 4Publisert
21.12.2017
Sist endret
18.09.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker