Fasterdammen

Detaljregulering til offentlig ettersyn

Planutvalget, kommunens faste utvalg for plansaker, har i møte 09.10.2017, PUV-sak nr. 102/17, vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Fasterdammen, sist revidert 17.10.2017, med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse, ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens
§ 12-10.

Planområdet omfatter arealer sør og øst for Lillesand senter på Tingsaker og skal benyttes til boligbebyggelse av varierende størrelse og karakter samt til forretning og kontor.
Planområdet omfatter i tillegg friområdet rundt Fasterdammen som planlegges oppgradert.

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i Lillesand rådhus.
Frist for eventuelle merknader: 31.12.2017

Merknadene sendes kommunen på
e-post:postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand kommune, Enhet for plan, byggesak og oppmåling, Postboks 23, 4791 Lillesand, merket med planens navn.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til planavdelingen Lillesand rådhus, tlf. 37 26 15 00

Melding om offentlig ettersyn
Saksfremlegg
Planbeskrivelse
Plankart
Bestemmelser
Oppstartsmelding
Oppstartsmelding tekstdel
Referat fra oppstartsmøte
Sol_Skygge
Illustrasjoner
ROS analyse
Vurdering av støy fra veitrafikk
VA plan overordnet
Delegert vedtak sulfid
Tiltaksplan sulfid
Sjekkliste for oppfølging av barn og unges interesser
Offentlige arealer
Oversiktstegning_situasjonsplan

Publisert
20.11.2017
Sist endret
18.09.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker