Dovre utvikling AS

Detaljregulering til offentlig ettersyn - arkivsaksnr. 15/1768

Planutvalget, kommunens faste utvalg for plansaker, har i møte 05.09.2016, sak nr. 053/16 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Dovre utvikling AS med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse, ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens § 12-10.

Planområdet omfatter del av Dovre-området og skal benyttes til bolig, institusjon, tjenesteyting m.v med tilhørende infrastruktur.

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i Lillesand rådhus og på Lillesand kommunes nettside.

Frist for eventuelle merknader: 24.10.2016

Merknadene sendes kommunen til postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand kommune, Enhet for plan, byggesak og oppmåling, Postboks 23, 4791 Lillesand, merket med planens navn eller saksnummer 15/1768

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommunetorget, Lillesand rådhus, tlf. 37261500.

Veiledning til deg som ønsker å gi en høringsuttalelse:
1. Skriv kort og rett fram.
2. Skriv forslag til konkrete endringer.
3. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser.
4. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget.
5. Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning

Videre saksbehandling:
Etter høringsfristen vil samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige instanser bli lagt frem for Planutvalget som vurderer disse og foreslår eventuelle justeringer og endringer. Det blir ikke gitt skriftlig svar på høringsuttalelsen utover dette. Når Planutvalget har vurdert uttalelsene og merknadene legges planforslaget frem for Bystyret som treffer et vedtak hvor bruken av arealene blir juridisk bindende. Etter at Bystyret har ferdigbehandlet planen vil berørte parter få orientering om vedtaket med opplysning om klageadgang

Aktuelle dokumenter:

Behandling av tiltaksplan for Dovre etter forurensingsforskriften kap. 2 (L)(452329).pdf

Detaljregulering av Dovre - Dovre utvikling AS - forslag til offentlig ettersyn.pdf

Dovre - Planbeskrivelse rev. 240516.pdf

Dovre - plankart rev 150616.pdf

Dovre - Reguleringsbestemmelser rev 150616.docx.pdf

Vedlegg tiltakshavers ansvar, TA-29432012.pdf

Publisert
08.09.2016
Sist endret
23.07.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker