Ålebekk

Detaljregulering til offentlig ettersyn - Arkivsak: 14/3848

Planutvalget har i møte 18.10.2017, sak nr. PUV-107/17 vedtatt på vilkår å legge detaljregulering for Ålebekk ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10. Nå vurderes vilkårene å være oppfylt og planen legges ut.


Planforslaget omfatter hovedsakelig GBR 42/71 og 42/403 og  hvor det reguleres for boliger med tilhørende infrastruktur og offentlig badeplass. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til kommunetorget,

Lillesand rådhus, tlf: 37 26 15 00.


Eventuell merknader sendes til postmottak@lillesand.kommune.no , eller til Lillesand kommune, Enhet for teknisk forvaltning, Postboks 23, 4791 Lillesand.

 

Frist for innkommende merknader: 14.02.2018


Veiledning til deg som ønsker å gi en høringsuttalelse:

1. Skriv kort og rett fram.

2. Skriv forslag til konkrete endringer.

3. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser.

4. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget.

5. Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning.


Videre saksbehandling:

Etter høringsfristen vil samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige instanser bli lagt frem for planutvalget som vurderer disse og foreslår eventuelle justeringer og endringer. Det blir ikke gitt skriftlig svar på høringsuttalelsen utover dette. Når planutvalget har vurdert uttalelsene og merknadene legges planforslaget frem for bystyret som treffer et vedtak hvor bruken av arealene blir juridisk bindende. Etter at bystyret har ferdigbehandlet planen vil berørte parter få orientering om vedtaket med opplysning om klageadgang.

 

Aktuelle vedlegg:

Vedtak - Detaljregulering for Ålebekk offentlig ettersyn.pdf

Planbeskrivelse Ålebekk.pdf

Planbestemmelser_Ålebekk.pdf

Plankart_Ålebekk.pdf

Sjekkliste barn og unges interesser.pdf

Vurdering ift forskrift om KU.pdf

 

Publisert
21.12.2017
Sist endret
18.09.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker