SIO

Lillesand kommune prøver ut statlig finansierte omsorgstjenester

Lillesand kommune deltar i et statlig finansiert forsøk med tildeling av helse- og omsorgstjenester i kommunen (SiO-prosjektet) i perioden 1. mai 2016 til 30. april 2019.

I denne perioden følges kommunen opp av, og rapporterer til Helsedirektoratet.

Prosjektets overordnede målsetting er å prøve ut om en statlig finansiering medfører økt likebehandling på tvers av kommuner, og en riktigere behovsdekning i kommunen.

Brukers behov er i fokus, og brukermedvirkning er satt i system ved saksbehandlingen og ved tildelingen av helse- og omsorgstjenester. I SIO-prosjektet er det et krav at alle nye brukere skal ha en kartlegging før endelig tjeneste settes inn. Det er også laget en samtaleguide i regi av SIO som brukes for å sikre brukermedvirkning. Denne er godt implementert og brukes i møte med alle som får kartlegging.

Med midler fra SIO/inntektspåslag er det vedtatt at det opprettes et Innsatsteam som organiseres under Enhet for tjenestetildeling. Dette er ventet å komme på plass våren 2018. I tillegg er det ansatt en rådgiver som skal se på utfordringer og løsninger knyttet til ensomhet, dagsenter for demente og helsefremmende hjemmebesøk. Det er også ansatt en 80 % konsulentstilling som skal arbeide med oppholdsbetaling og statistikker/rapporteringer

Alle stillingene fra inntektspåslaget/SIO er prosjektstillinger med varighet på inntil 3 år, med evaluering årlig.

På Helsedirektoratets nettsider finnes det også ytterligere informasjon om prosjektet. 

Enhetsleder Maria Edelsteen Kjær er kontaktperson for prosjektet, og nås på telefon 37261500 eller sendes til postmottak@lillesand.kommune.no

Publisert
15.05.2016
Sist endret
22.02.2018

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker