Omsorg Høvåg

Enhet for omsorg Høvåg skal gi nødvendig helsehjelp etter gjeldende lovverk, på lavest mulig nivå, og med brukerperspektivet i fokus. Dette innebærer tjenester til brukere i egne hjem og omsorgsboliger, som hjemmesykepleie, hjemmehjelp, matombringing, trygghetsalarmer, samt avlastning, korttids-/rehabiliteringsopphold og langtidsplass i sykehjem.

Høvåg bo- og aktivitetssenter er i tillegg base for mange aktiviteter for bygdas pensjonister, som i stor grad blir drevet av frivillige lag og foreninger i samarbeid med aktivitør. Denne aktiviteten bidrar til at omsorgstjenesten har stor brukerkontakt med Høvågs eldre befolkning, og gir nærhet og trygghet i forhold til fremtidige brukere.

Enhetsleder: Eli-Ann Engelskjønn  (tlf: 90640684/ 37261500)

Avdeling for Høvåg bo- og aktivitetssenter (herunder langtid og demens)
Avdelingsleder Gunn Lisbeth Løvdahl 

Avdeling for hjemmetjeneste (herunder hjemmetjeneste, korttid og langtid)
Avdelingsleder Bente Bjordal

Haven (demensavdeling)
Avdelingsleder Bodil H. Møller

Omsorgstjenesten kan hjelpe deg med:
Fysio-/ ergoterapitjenester
Hjemmehjelp
Dag- og aktivitetstilbud
Døgnbasert hjemmesykepleie
Transportordning for funksjonshemmede
Korttids-, rehabiliterings- og avlastningstilbud i sykehjem
Langtidsopphold i institusjon
Omsorgsboliger

Her finner du kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold, vedtatt i bystyresak 075/17

Her finner du mer informasjon om hvordan du søker tjenester.

Publisert
14.06.2010
Sist endret
12.09.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker

kommunale virksomheter