Habilitering

Enhetsleder: Hilde Trøim

Enhet for habilitering har ansvar for tiltak og tjenester til mennesker med omfattende funksjonsnedsettelser. Tilbudene gis med bakgrunn i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

De fleste brukerne har diagnosen psykisk utviklingshemming og/eller store sammensatte vansker som krever betydelig innsats fra familien og offentlige instanser. Enheten har ofte ansvaret for å koordinere tjenestetilbudet rundt den enkelte.

Konsulent: Ellen Berger

Enhetens mål:
- Tilrettelegge for å gi mennesker med funksjonsnedsettelser et individuelt tilpasset og helhetlig tjenestetilbud.
- Yte direkte hjelp til målgruppa, samt rådgivning til nettverket og målpersonen.

Følgende avdelinger er del av enheten:
- Avdeling for botjenester - gruppe 1
- Avdeling for botjenester - gruppe 2 + avlastning
- Avdeling for botjenester - gruppe 3
- Avdeling for bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger
- Avdeling for dagsenter - Smedmyra

Oppgaver og ansvar:

- Hjemmetjenester for brukere med spesielle behov
- Støttekontakt
- Avlastning
- Omsorgslønn
- Personlig assistent
- Ferie og fritidstiltak for funksjonshemmede

Publisert
09.06.2010
Sist endret
26.04.2016

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker

kommunale virksomheter