Næringsareal i Lillesand

Kristiansand næringsselskap AS (KNAS) og Lillesand Næringsarealer AS (LINA) utvikler næringseiendom i Agder-regionen. Utvikling av nye tomteområder for næring er det området som vektlegges sterkest. Våre tomteområder er i ulike utviklingsfaser. Det er et mål å ha god tilgang på byggeklare næringstomter med de rette kvaliteter.

Noen områder er rene "skogseiendommer" for fremtidig regulering og utvikling. Dette er eiendommer som er anskaffet med tanke på fremtiden, og det er ikke naturlig for KNAS/ INA å selge ut disse eiendommene.

For noen områder er regulering påbegynt - men reguleringsprosessene er ofte relativt langdryge slik at fra reguleringsarbeidet starter til vi har en endelig reguleringsvedtak, går det ofte lang tid. Det er ikke naturlig at KNAS/LINA aktivt markedsfører tomteområder før disse er ferdig regulert, men for en langsiktig bedriftseier kan kjøp av næringstomter i denne utviklingsfasen også være aktuelt.

Først når tomteområder har en vedtatt reguleringsplan vil KNAS/LINA aktivt markedsføre næringstomtene. Markedskanalene er våre egne nettsider, Næringsmeglere samt våre aktiviteter som synliggjør oss som utvikler av næringstomter - bla i dagspressen.

I tillegg til næringstomter som er utviklet fra "scratch" har vi enkelttomter som ble overført fra Kristiansand kommune i 2005. Noen har en avklart reguleringsstatus, andre har en mer uavklart reguleringsstatus.

Ønsker du en oversikt over våre næringseiendommer kan du gå inn på "prosjekter" på www.krsn.no, eller ta kontakt på telefon 90 22 55 00

Publisert
14.06.2010
Sist endret
05.11.2010

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker