Bedre tverrfaglig innsats for barn og unge (BTI) i Lillesand kommune

BTI er forkortelse for "bedre tverrfaglig innsats" og er en metode for tidlig innsats og samhandling mellom tjenester rettet mot barn, unge og familier som det er knyttet bekymring til.

Fra august 2017 til juni 2018 leder en tverrfaglig prosjektgruppe arbeidet med å utvikle en BTI-modell tilpasset Lillesand kommune. Prosjektgruppa er satt sammen av ansatte fra skole, barnehage, familiesenteret og helsestasjonen.

BTI-metoden er tatt i bruk i mange kommuner også på Agder, og bidrar til å sikre riktig innsats på riktig tidspunkt og sikrer samhandlingen både mellom lokale tjenester og tjenester på regionalt og statlig nivå.


Litt mer om BTI-modellen

BTI-modellen gir en struktur for hvordan allarenaene (helsestasjonen, barnehagene og skolene) tidlig og systematisk kan avdekke, identifisere og forebygge barn/ unges vansker, og ved behov samhandle med hjelpetjenestene i kommunen (PPT, familiesenter, barnevern, psykisk helse og rus, NAV, skolehelsetjenesten og ergo- og fysioterapi).

For hvert av de fire nivåene i modellen utarbeides det handlingsveiledere som sikrer arbeidet med å oppdage, vurdere, beslutte og iverksette innsatsen overfor barnet/ ungdommen/ familien.

Les mer om BTI.

Her finner du også informasjon om Lillesand kommune som modellkommune.


Bakgrunn for satsingen

Fra januar 2016 til juni 2017 gjennomførte Lillesand kommune en større utredning for å se på hvordan kommunen kan innrette sine tjenester for å utvikle et best mulig helhetlig tjenestetilbud for barn og unge. Dette var en konsekvens av bystyrets vedtak i desember 2015 (BS-195/15): "Sak om omorganisering av oppvekstsektor for et mer helhetlig tjenestetilbud for barn og unge, fremmes for bystyret innen september 2016".

Her finner du mer informasjon om saken.

Publisert
13.02.2018
Sist endret
13.03.2019

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Fakturaer sendes til: Faktura.Mottak@lillesand.kommune.no

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Byggesaksveiledning: 
Torsdager kl. 09.00-14.00 (Merk: Ingen byggesaksveiledning i uke 30 pga. ferieavvikling.)

Tlf.: 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Nyttige lenker