Folkehelsearbeidet

Folkehelsearbeidet i Lillesand kommune

Folkehelsearbeid defineres bl.a. som samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel.

Lillesand kommune har i flere år hatt folkehelsearbeidet i fokus, og gjør samlet sett mye godt arbeid som fremmer innbyggernes helse. Kommunen jobber med å sette arbeidet mer i system og målrette innsatsen, slik at arbeidet på sikt gir større effekt.

Kommunen har følgende mål i kommuneplanen for Lillesand kommune 2015 – 2027:

 • Kommunen jobber systematisk og kunnskapsbasert med å fremme befolkningens helse og herunder utjevne sosiale ulikheter.
 • Kommunen jobber systematisk og kunnskapsbasert med å utarbeide årlig oversikt over innbyggernes helsetilstand (kalt oversiktsbildet), og de positive og negative faktorer som påvirker helsa.
 • Kommunen har folkehelse og levekår som gjennomgående tema i alle kommunens tjenester.
 • Kommunen tilrettelegger de fysiske omgivelsene på en måte som bidrar til at kommunen når sine mål for folkehelsearbeidet.
 • Kommunen har et godt oppvekstmiljø hvor barn og unge opplever mestring og glede av læring, og får innføring i gode levevaner som igjen gir varig folkehelsegevinst.
 • Kommunens tjenestetilbud dreies kontinuerlig mot å bli mer forebyggende og helsefremmende fremfor behandlende.
 • Alle har mulighet til fysisk aktivitet og finner tilrettelagte tilbud som passer til deres nivå og forutsetninger.

Folkehelseloven

Lillesand kommune arbeider strukturert etter folkehelseloven, som forplikter kommunen til å arbeide mer systematisk og kunnskapsbasert med folkehelse.
(Les mer om folkehelseloven og modellen for arbeidet.)

Oversiktsbilde folkehelse i Lillesand kommune

Hvert fjerde år skal kommunen ha utarbeidet en skriftlig oversikt over helsetilstanden i kommunen, og de positive og negative faktorer som virker inn på denne. Oversikten danner grunnlag for drøfting av kommunens folkehelseutfordringer som igjen inngår i planstrategien.
(Les mer om oversiktsbildet folkehelse i Lillesand kommune.)

Oppfølging av oversiktsbilde folkehelse

Det fremlagte oversiktsbilde folkehelse fra september 2015 er en ren fremstilling av tall, og det gjenstod å gå i dybden av tallene og om mulig se på tenkelige årsaksforhold. Det ble derfor høsten 2015 nedsatt arbeidsgrupper på områdene unge uføre, psykisk helse og oppvekst.
(Les mer om oppfølging av oversiktsbilde for Lillesand kommune)

Utredning helhetlig tjenestetilbud for barn og unge

Våren 2016 ble det foretatt en utredning som så på hva som er et best mulig helhetlig tjenestetilbud for barn og unge i Lillesand kommune, og hvordan kommunens tjenester bør samarbeide for å få til økt kvalitet, best utnyttelse av kompetanse og optimal samordning av tjenestetilbudet. Det ble gjort en grundig utredning, hvor mange ansatte fra ulike enheter og faggrupper ble intervjuet.
(Les om utredning for helhetlig tjenestetilbud for barn og unge.)

Oppfølging helhetlig tjenestetilbud for barn og unge

For å følge opp anbefalingene og forslagene til videre arbeid fra utredningen helhetlig tjenestetilbud for barn og unge, ble det juni 2016 satt ned en tverrsektoriell fremdriftsgruppe med følgende deltagere:

Maj-Kristin Nygård - rådgiver folkehelse (leder)
Laila Hamar - rådgiver, Sektor for helse og kultur
Anette Sylta Sandberg - rådgiver, Sektor for skole og barnehage
Ole M G Mouridsen - rådgiver, Sektor for skole og barnehage
Cecilia Olweus - rådgiver informasjon og kvalitet, Administrative fellesfunksjunksjoner
Heidrun E Flognfeldt Andreassen - arealplanlegger, Sektor for tekniske tjenester
Lise Marit Håvemoen - SLT-koordinator

Tverrsektoriell fremdriftsgruppe rapporterer til rådmannens ledergruppe, og har fått følgende mandat.

Det er utarbeidet en handlingsplan for videre arbeid med fire innsatsområder.


Målsetting for innsatsområde 1. Felles faglig retning

Hovedmål: Vi sikrer tidlig innsats og fremmer psykisk helse

Delmål:

 1. Vi er enige om det faglige grunnlaget for vårt arbeid og bruker de samme begrepene slik at vi forstår hverandre
 2. Vi har gode måter å samarbeide på
 3. Vi har nødvendig kunnskap og kompetanse

En faggruppe er nedsatt for å ivareta fremdriften og arbeidet med målsetningen:

Kristin Hognestad - enhetsleder, NAV (leder)
Kari Svendsen - enhetsleder, Prestholt barnehage
Åshild Frøysaa - leder, Bergstø barnehage (privat)
Espen Ekse Gundersen - ass. rektor, Lillesand ungdomsskole
Birgit Vegusdal - ass. rektor, Høvåg skole
Lisbeth Tranberg - fagleder, barnevernet
Ingeborg Blekastad - enhetsleder, Enhet for psykisk helse og rus
Randi Damgård - enhetsleder, Enhet for tverrfaglig helse
Minna Catarina Fagge - avdelingsleder, Avdeling for helsestasjon
Brith Elinor Salo - leder, Avdeling for PP-tjenesten
Trude Jacobsen - enhetsleder, Enhet for drift, miljø og samferdsel
Ole Morten Mouridsen - rådgiver barnehage, Sektor for skole og barnehage (fra tverrsektoriell fremdriftsgruppe)
Lise Håvemoen - SLT-koordinator (fra tverrsektoriell fremdriftsgruppe)

Maj-Kristin Nygård, leder av tverrsektoriell fremdriftsgruppe (rådgiver folkehelse), deltar i faggruppens møter.


Målsetting for innsatsområde 2. Møteplasser

Hovedmål: Vi har møteplasser som sikrer samarbeidet mellom ulike fagmiljøer

Delmål:

 1. Vi har god møtekultur
 2. Vi har gode møteplasser på systemnivå
 3. Vi har gode møteplasser på individnivå
 4. Vi har en god fysisk lokalisering som understøtter arbeidet
 5. Vi har uformelle arenaer som understøtter arbeidet

Britt Hellem (organisasjonssjef) leder arbeidet med innsatsområde 2.


Målsetting for innsatsområde 3. Standarder/strukturer

Hovedmål: Vi sikrer kvaliteten på vårt tjenestetilbud ved hjelp av felles standarder

Delmål:

 1. Vi jobber kunnskapsbasert
 2. Vi har beslutningsprosesser som sikrer tverrsektoriell involvering og brukermedvirkning
 3. Vi har felles kvalitetsstandarder for arbeid med barn og unge

Oppfølgingen av dette innsatsområdet følger av faggruppens arbeid på innsatsområde 1.


Målsetting for innsatsområde 4. Informasjon og kommunikasjon

Hovedmål: Vi bruker kommunikasjon og informasjon for å sikre forståelse og kunnskap.

Delmål:

 1. Barn/ unge og omsorgspersoner får og finner informasjon om tjenestetilbudet
 2. Ansatte (direkte involvert i tjenesten) har tilgang og kjennskap til oppdatert og samordnet kvalitetsdokumentasjon.
 3. Ansatte (på alle nivåer og tjenesteområder) har tilgang til informasjon om kommunens satsing og tjenestetilbud.
 4. Innbyggere og media har tilgang til generell informasjon om kommunens satsing og tjenestetilbud.
 5. Politikerne får tilstrekkelig informasjon for å kunne ivareta kommunens satsing og tjenestetilbud.

Følgende arbeidsgruppe er nedsatt for å ivareta fremdrift på innsatsområde 4:

Cecilia Olweus - rådgiver informasjon og kvalitet, Administrative fellesfunksjoner (leder)
Solfrid Caroline Berg - enhetsleder, Borketun barnehage
Kristine Gangstø - ungdomskontakt, Enhet for tverrfaglig helse
Bjørnar Heldal - kulturkonsulent, Enhet for kultur og bibliotek
Charlotte Antonsen - HTV Utdanningsforbundet

Publisert
05.09.2016
Sist endret
13.03.2017

Kontaktinformasjon

Lillesand kommune | Rådhuset
Østregate 2 | Postboks 23, 4791 Lillesand

Åpningstid: kl. 08.30 - 15.00

Tlf.:
 37 26 15 00

Facebook  

Ved en krisesituasjon hvor det ikke er naturlig å ringe aktuelt nødnummer: Ring 47659999

Epost: postmottak@lillesand.kommune.no

Veiledning byggesak: MERK at uke 29, 30 og 31 er det byggesaksveiledning onsdager (normalt torsdager) kl. 09-14 (Merk at det ikke blir avholdt forhåndskonferanser uke 27-31 - første etter ferien er 8. august).

Nyttige lenker